Riska_vadiba_mazs.jpg

Riska vadība

PSI “Risks un audits” ir uzņēmums, kura pamat darbības joma ir konsultācijas un ekspertu pakalpojumi dažādos ar riska vadību saistītos jautājumos.

Visbiežāk ar riska vadības jautājumiem saskaras uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar bīstamiem produktiem vai vielām, piemēram, naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas objekti, ķīmiskie uzņēmumi, bīstamo kravu pārvadātāji u.c. Šiem uzņēmumiem jau valsts normatīvajos aktos ir izvirzītas prasības apzināt savas darbības riskus un organizēt darbu ņemot vērā objekta bīstamību.

Pēdējā laikā risku vadība un tās principi ļoti plaši tiek lietoti arī efektīvas uzņēmējdarbības veidošanai un nodrošināšanai. Iespējamie riski tiek apzināti un novērtēti saimnieciskajām, finansu u.c. darbībām, kas ļauj plānot uzņēmuma darbību, izvairoties no dažādu neparedzētu apstākļu radītiem zaudējumiem, tādejādi optimizējot vēlamā rezultāta sasniegšanu. Riska vadības pieeja pēdējos gados ir sevi apliecinājusi kā efektīvs lēmumu pieņemšanas instruments valsts iestāžu, komercsabiedrību un atsevišķu projektu vadībā.

Risku novērtēšanas un vadības principi ir pielietojami praktiski jebkurā nozarē. Riska vadības filozofija ir balstīta uz aktīvu potenciālo risku identificēšanu, iespējamo zaudējumu vai ieguvumu novērtēšanu un atbilstošu preventīvo riska vadības pasākumu ieviešanu. Riska teorijas attīstība un pasaulē uzkrātā riska vadības pieredze ir ļāvusi izstrādāt vairāku nozaru metodiskos dokumentus, likumus un pat nacionālos standartus riska vadības jomā.

PSI “Risks un audits” komandai ir vairāk kā 20 gadu pieredze šajā jomā, strādājot ar lielākajiem Latvijas uzņēmumiem un pašvaldībām, kā arī piedaloties starptautiskos projektos. Tāpat projektu realizācijā tiek iesaistīti pieredzējuši Latvijas un ārzemju riska speciālisti no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Banku augstskolas, Jelgavas un Ventspils pašvaldībām un Nīderlandes konsultatīvās kompānijas „TNO”, kas ir vadošā Nīderlandes kompānija industriālo un darba vides risku novērtējumos.