Riska_vadiba_mazs.jpg

Riska vadības dokumentācija

Mēs izstrādājam SEVESO III un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām atbilstošu dokumentāciju:

  • iesniegumus par bīstamajām vielām objektos
  • rūpniecisko avāriju novēršanas programmas
  • drošības pārskatus
  • riska samazināšanas pasākumu plānus

Riska vadības dokumentācija ietver ne tikai minētos, normatīvo aktu prasībām atbilstošos dokumentus. Mēs izstrādājam arī riska vadības stratēģiskos dokumentu, procedūras, instrukcijas u.c. dokumentus, kas nepieciešami efektīvas riska vadības sistēmas izveidei, ieviešanai un tās darbības nodrošināšanai.