Konsultacijas_mazs.jpg

Vidi piesārņojošo darbību atļaujas

Ar  MK noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” Latvijas vides likumdošanā ir ieviesta Integrētā pieeja piesārņojuma novēršanai un kontrolei (IPNK). Tās mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi, ko rodas lielāko rūpniecības uzņēmumu darbība, kompleksi risinot gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma ierobežošanas, atkritumu samazināšanas un dabas resursu racionālas izmantošanas jautājumus.

Darba gaita

Piesārņojošo darbību atļaujas pieteikuma sagatavošanas projekts psi konsultantu vadībā ietver šādus posmus:

  • Vispārēja informācijas iegūšana par uzņēmumu;
  • Sākotnējās informācijas komplektēšana un pārrunas ar Reģionālo vides pārvaldi, lai konkretizētu atļaujas pieteikumā iekļaujamās informācijas apjomu;
  • Detalizētu datu vākšana par uzņēmumu un tā darbībām;
  • Emisiju limitu projekta aprēķinu veikšana;
  • Atļaujas pieteikuma formas aizpildīšana;
  • Atļaujas pieteikuma iesniegšana Reģionālajā vides pārvaldē;
  • Sadarbība ar Reģionālo vides pārvaldi un citām iesaistītajām institūcijām līdz atļaujas izsniegšanas brīdim.

Rezultāts

Savlaicīgi saņemta A, B vai C kategorijas piesārņojošas darbības atļauja.  

Ieguvumi

Iegūstot A, B vai C kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, organizācija izpildīs Latvijas vides likumdošanā noteiktajām prasības un iegūs:

  • Tiesības turpināt esošās piesārņojošās darbības, uzsākt paredzētās piesārņojošās darbības vai veikt būtiskas izmaiņas esošajā piesārņojošajā darbībā;
  • Procesu ietekmes uz vidi izvērtējumu;
  • Vides monitoringa pasākumu plānu.