Riska_vadiba_mazs.jpg

Industriālā riska novērtēšana

Mūsu pieredze un uzkrātās zināšanas nodrošina iespēju izstrādāt jebkura veida industriālā riska un bīstamības novērtējumus atbilstoši valsts pārraudzības institūciju, normatīvo aktu vai uzņēmuma iekšējām prasībām, ievērojot starptautiski akceptētus riska novērtēšanas principus un metodes.

Riska novērtēšana ir nozīmīgs pirmais solis jebkurā riska vadības procesā un viens no būtiskiem elementiem uzņēmuma bīstamības noteikšanai un riska stratēģijas veidošanā. Industriālā riska novērtējums veic:

  • uzsākot vai paplašinot darbību, kas var radīt industriālo risku; 
  • apzinot esošas darbības radīto risku;
  • plānojot pasākumus riska samazināšanai un objekta drošības līmeņa paaugstināšanai;
  • plānojot teritorijas attīstību;
  • izstrādājot plānus rīcībām avārijas gadījumos;
  • demonstrējot sabiedrībai, sadarbības partnerie, klientie, valsts pārraudzības institūcijām u.c. ieinteresētajām pusēm attieksmi pret uzņēmuma darbības drošību.

Industriālā riska novērtējums jāveic paaugstināta riska objektiem, kuru darbību regulē SEVESO III direktīva un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

Industriālais risks ietver divas komponentes:

  • notikuma (avārijas) atgadīšanās varbūtība,
  • sagaidāmās sekas šāda notikuma realizēšanās gadījumā.

Industriālā riska novērtējumos tiek vērtētas abas minētās komponentes, analizējot, gan notikumu attīstību pirms nevēlamā notikuma iestāšanās, gan radīto seku iedarbības izplatību šāda notikuma gadījumā. Tikai abu komponenšu kopējs novērtējums raksturo iekārtas, darbības, procesa vai visa objekta radīto risku.

                          riskcurves.jpg