Konsultacijas_mazs.jpg

Ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējums ir vairāku stadiju procedūra, kuras pielietošana ir nepieciešama pirms nozīmīgu objektu būvniecības, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Šī procedūra ietver pasākumu kopumu, kas paredz esošā vides stāvokļa izpēti paredzētajā teritorijā, objekta ietekmes uz vidi izpēti, priekšlikumu izstrādi nelabvēlīgo ietekmju samazināšanai vai novēršanai, kā arī nepieciešamo monitoringa prasību izstrādi paliekošo ietekmju novērošanai.

Darba gaita

Ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas process PSI konsultantu vadībā ietver šādus posmus:

 • Paredzētās darbības pieteikuma sagatavošana iesniegšanai RVP vai VPVB;
 • Sabiedrības informēšana par plānoto darbību;
 • Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšana;
 • IVN Ziņojuma sagatavošana, atbilstoši VPVB sagatavotajai programmai;
 • IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas organizēšana;
 • IVN Ziņojuma aktualizēšana;
 • VPVB sagatavo atzinumu par IVN Ziņojumu.

Rezultāts

Saņemts atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu. Plānoto darbību akcepta gadījumā var uzsākt projekta realizāciju.

Ieguvumi

Īstenojot Ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, organizācija izpildīs Latvijas vides likumdošanā noteiktās prasības un iegūs:

 • Nepieciešamās konsultācijas jau projekta ieceres sākumposmā;
 • Plānotās darbības ietekme uz vidi izvērtēta;
 • Labākos risinājumus kaitīgās ietekmes mazināšanai;
 • Vides monitoringa pasākumu plānu;
 • Atzinumu par paredzētās darbības ietekmi uz vidi.