Riska_vadiba_mazs.jpg

Ugunsgrēka riska novērtēšana

Mūsu uzņēmums piedāvā izstrādāt objekta un ēku ugunsgrēka riska novērtējumu.

Ugunsgrēka riska novērtējumu veicam kā kompleksu ugunsdrošības situācijas novērtējumu objektā. Ugunsdrošības situācija objektā tiek vērtēta divās pakāpēs:

  • Pirmā pakāpe ir vērtējums par ugunsdrošības normatīvo aktu prasību ievērošanu objekta / ēkas ekspluatācijā. Tiek veikta objekta apsekošana, novērtēta atbilstība normatīvo aktu prasībām un noteikti potenciālie riska avoti.
  • Otrā vērtēšanas pakāpe ir detalizēts ugunsgrēka riska vērtējums.

Ugunsgrēka riska novērtējumu var veikt pēc dažādām metodēm, līdz ar to metode tiek izvēlēta atbilstoši aplūkojamā objekta darbības specifikai un nepieciešamības gadījumā pielāgota konkrētajai situācijai.

Sarežģītāku vai specifisku uzdevumu veikšanai piedāvājam veikt ugunsgrēka risku datormodelēšanu, ar kuru iespējams noteikt gan kopējo ugunsgrēka riska pakāpi objektā, gan veikt ugunsgrēka izplatības modelēšanu ēkā. Ugunsgrēka izplatības modeli iespējams savietot ar cilvēku evakuācijas modeli, tādejādi nosakot reālās cilvēku glābšanās iespējas ugunsgrēka gadījumā ēkā.

 Ugunsgreka_modelis_1.gif

 Ugunsgrēka riska novērtējuma rezultātā:

  • Objektā tiek noteikta tā atbilstība normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā un uzņēmums savlaicīgi var sagatavoties valsts pārraudzības institūciju inspekcijām;
  • Tiek izstrādāts normatīviem aktiem atbilstošs ugunsgrēka riska novērtējums;
  • Uzņēmums apzina potenciālos riska avotus un var realizēt reālus pasākumus riska samazināšanai;
  • Profesionāli sagatavots ugunsgrēka riska novērtējums var kalpot kā spēcīgs arguments nosakot ēkas apdrošināšanas prēmijas likmi;
  • Iespējams sagatavot specifisku, objektam pielāgotu ugunsgrēka novērtēšanas metodi, kuru uzņēmuma atbildīgais speciālists izmanto ikgadējai objekta ugunsgrēka riska līmeņa uzraudzībai.