Valsts vides dienesta un Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku apmācība

07.10.2013

Šī gada maijā un augustā PSI "Risks un audits" realizēja Valsts vides dienesta (VVD) un Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) darbinieku apmācību projektu, kura ietvaros notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības industriālā riska jomā. Galvenais apmācību mērķis bija papildināt šo institūciju darbinieku zināšanas, kas nepieciešamas paaugstināta riska objektu pārraudzībai Latvijā.

Vispirms VVD un VPVB darbinieki apguva teorētiskās zināšanas industriālā riska novērtēšanas jomā, izmēģinot jaunas riska novērtēšanas metodes, veicot notikumu varbūtību noteikšanu, ar datorprogrammu palīdzību modelējot avāriju seku izplatību un apgūstot citus industriālā riska novērtējumam svarīgus elementus. Šīs zināšanas dos iespēju pilnīgāk izprast uzņēmumos veiktos riska novērtējumus un objektīvāk izvērtēt to rezultātus.

Otrā apmācību daļa, kas notika augustā, bija praktiskās mācības, kurās VVD un VPVB darbinieki apmeklēja uzņēmumu un veica tā auditu, lai pārliecinātos par uzņēmuma izstrādātās riska pārvaldības dokumentācijas atbilstību reālajai situācijai objektā.

Par šādu apmācību iespējamību lielu pateicību izsakām arī uzņēmumam SIA "AGA", kas deva iespēju praktiskajās apmācībās izmantot savu jauno gāzu uzpildes staciju Zaķumuižā un SIA "AGA" darbiniekiem, kas aktīvi līdzdarbojas apmācību procesā.  

Šo apmācību ietvaros esam izveidojuši arī informatīvu materiālu par paaugstināta riska objektu pārvaldību Latvijā, ar kuru varat iepazīties šeit.