Darba_aizsardziba_mazs.jpg

Ugunsdrošība

Mēs piedāvājam sakārtot ugunsdrošības pasākumus jūsu uzņēmumā, atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” juridiskas personas vadītājam jānodrošina normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievēro­šanu uzņēmumā.

Augstākminēto noteikumu prasību nodrošināšanai piedāvājam veikt:

  • Ugunsdrošības dokumentācijas atbilstības izvērtējumu;
  • Ugunsgrēka riska novērtēšanu, izmantojot kvalitatīvās vai kvantitatīvās riska vērtēšanas metodes, balstoties uz iegūtajiem rezultatiem sniedzam rekomendācijas riska samazināšanai;
  • Ugunsdrošības instrukcijas izstrādi un instruktāžu, atbilstoši likumā noteiktajai kartībai;
  • Rīcības plāna ugunsgrēka gadījumā izstrādi;
  • Ēku ugunsslodzes aprēķinu;
  • Organizēt praktiskās nodarbības.