Darba_aizsardziba_mazs.jpg

Sprādzienbīstama darba vide

Piedāvājam veikt sprādzienbīstamas darba vides (ATEX) novērtējumu jūsu uzņēmumā.

Sprādzienbīstamas darba vides riska novērtēšana un dokumentācija tiek sagatavota atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām attiecībā uz sprādzienbīstamās vides radītā riska novērtējumu (MK noteikumiem Nr. 300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” (10.06.2003.) un MK noteikumiem Nr.336 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām” (25.06.2003.)). 

Minētie  noteikumi  nosaka  to,  ka  sprādzienbīstamās  darba  vietās:

  • jāveic  sprādzienbīstamības  radītā  riska  novērtējums  un darba vietu zonēšana, pamatojoties uz sprādzienbīstamas  vides rašanās biežumu un pastāvēšanas ilgumu;
  • jānosaka  prasības  darba  aprīkojuma  un  aizsargsistēmu izvēlei un lietošanai atkarībā no sprādzienbīstamības zonas.

Augstākminēto normatīvo tiesību aktu izpildei jūsu uzņēmumā piedāvājam, sagatavot „Dokumenta par aizsardzību pret sprādzienbīstamās vides radīto risku”, kurš ietver sekojošu jautājumu izvērtējumu:

  • Sprādzienbīstamas darba vides zonējuma noteikšana, sagatavojot vizuālos materiālus;
  • Sprādzienbīstamās vides riska avotu raksturojums;
  • Organizatoriskie pasākumi sprādzienu novēršanai;
  • Tehniskie un organizatoriskie pasākumi sprādzienbīstamās vides radītā riska novēršanai vai mazināšanai;
  • Aprīkojuma izmantošana atkarībā no darba vietu klasifikācijas zonās;
  • Darba vietas atbilstības novērtējums;
  • Pasākumu plāns riska samazināšanai.

Nozares un situācijas, kurās iespējama sprādzienbīstamās vides veidošanās.