27.28.sept. 4.5.11.oktobr.-Laborat.kvalit.sistēmas vadība ISO 17025:2017

04.09.2018

Mācību kursa mērķis:

Padziļināt zināšanas par laboratorijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti:

1.Sniegt ieskatu, kā sasniegt laboratorijas kompetences starptautisku atzīšanu un paaugstināt laboratorijas konkurētspēju.

2. Nodrošināt standarta prasību izpratni un ierosināt laboratorijas, ieviešot  pasākumus saskaņā ar standarta prasībām, uzlabot un pilnveidot laboratorijas darbu.

Ieguvums:

Pēc sekmīgas kursa apguves dalībnieks varēs:
- noformēt nepieciešamos dokumentus un pierakstus;
- aktualizēt kvalitātes sistēmas elementus; 
- izskaidrot jaunus jēdzienus, piemēram, riska faktoru identifikāciju un mazināšanu, lēmumu pieņemšanas noteikumus, objektivitātes principus u.c.;
-  noteikt riska jomas, kā arī uzlabošanas iespējas; 
- izskaidrot specifiskas kalibrēšanas un verificēšanas prasības.

Mērķauditorija:

Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vadītāji, tehniskie vadītāji, kvalitātes vadītāji un speciālisti, kam nepieciešams iegūt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas, lai varētu efektīvi piedalīties laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izveidē un uzturēšanā, procesu pilnveidošanā atbilstoši standarta ISO 17025:2017 prasībām, ievērojot nacionālās akreditācijas sistēmas prasības.

Mācību kursa apjoms:  40 stundas (5 dienas)

Apmācību programmas galvenās tēmas:

Ø  Laboratorijas struktūra, lai nodrošinātu integritāti un kompetenci, laboratorijas pārvaldība

Ø  Kvalitātes vadības sistēma kā testēšanas/kalibrēšanas procesu pamats un standarta ISO 17025 prasības

Ø  Laboratorijas resursu pārvaldība:

-       Personāla kompetence

-       Telpas un vides apstākļi

-       Iekārtas, laboratorijas piederumi un reaģenti

Ø  Procesu vadība:

- Testēšana/ kalibrēšana, rezultātu kvalitātes nodrošināšana, ziņošana

- Paraugu ņemšana

-Neatbilstoša darba vadība, sūdzību izskatīšana

Ø  Prasības pārvaldībai

-  Dokumentu un pierakstu vadības sistēma

- Risku vadība

- Korektīvās darbības un pilveidošana

- Iekšējais audits

- Pārvaldības periodiskais pārskats

Dalības maksa: 550 EUR + PVN

Norises laiks: 2018.gada 27,28.septembris 4,5,11.oktobris

Dalības maksā ietverti izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecība 

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs iegūsiet personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts  apliecinās kompetenci un prasību izpildi veikt laboratorijas vadītāja/ kvalitātes vadītāja pienākumus savā uzņēmumā un konsultēt  citas laboratorijas.Sīkāka informācija par sertifikāciju sadaļā PERSONĀLA SERTIFIKĀCIJA